Governance

In onze coöperatie is de ledenvergadering het hoogste besluitorgaan. De leden komen samen in een Algemene leden Vergadering (ALV). De directeur stelt samen met de Raad van Toezicht van de coöperatie een agenda op.

De raad

De raad van toezicht bestaat momenteel uit vier personen;

 • Jeroen van den Oever (Fundis); voorzitter
 • Chantal Goesten (Zuidzorg)
 • Maarten van Rixtel (Sensire)
 • Rein Souwerbren (Espria)
 • Martin Kirchner (Noorderbreedte)

Lidmaatschap

Elke aanbieder van wijkverpleging kan lid worden van coöperatie Thuis&Veilig. Er zijn vier criteria waaraan de organisatie moet voldoen:

 1. lid zijn van Actiz of ZorgThuis.nl
 2. een grote aanbieder zijn in een regio ter beoordeling aan de RvT
 3. uitvoering geven aan een breed pakket van activiteiten in de extramurale zorg
 4. uitvoering geven aan tenminste 1 van de 3 door de NZA omschreven systeemfuncties zoals die op deze site zijn beschreven.

Ledenovereenkomst

Ieder lid van de coöperatie tekent een ledenovereenkomst. Hierin zijn de rechten en plichten van leden opgenomen. Leden hebben stemrecht in de algemene leden vergadering van coöperatie Thuis&Veilig. Leden betalen een lidmaatschapsbijdrage. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de begroting voor het komende jaar, dat op haar beurt weer is gekoppeld aan de activiteiten die de leden van de coöperatie met elkaar hebben afgesproken. De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld in de ALV en kan dus per jaar variëren.

Voordelen van het lidmaatschap van de coöperatie:

 1. De coöperatie is een zelfstandige entiteit. Door de omvang van de coöperatie en  het mogelijk ontwikkelingen op het gebied van systeemfuncties te faciliteren en gemeenschappelijke belangen te behartigen
 2. U wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de systeemfuncties in de wijkverpleging.
 3. U neemt u deel aan een netwerk van organisaties die min of meer gelijke positie verkeren als uw eigen organisatie. Hierdoor kunnen informele gesprekken worden gevoerd en kennis worden uitgewisseld

 Coöperatie Thuis&Veilig (CTV) streeft in opdracht van haar leden naar een duurzame inrichting en een passende vergoeding van systeemfuncties in de wijkverpleging.

Autoriteit Consument en Markt

Zienswijze Autoriteit Consument en Markt (ACM);
De ACM heeft op 23 juni 2017 met haar informele zienswijze naar de markt gecommuniceerd dat deze samenwerking past in het belang van consumenten en bijgevolg is toegestaan in het kader van de mededingingswetgeving.