Thuis & Veilig

Thuis&Veilig streeft met haar leden naar een duurzame inrichting en passende vergoeding voor zorgaanbieders van systeemfuncties in de thuiszorg.

Onze ambitie

Onze ambitie is dat de in de thuiszorg de vergoedingen dekkend zijn voor de kosten die gemaakt worden om een goed functionerende zorginfrastructuur in stand te houden.

Achtergrond

In Nederland is sprake van een toename van het aantal mensen dat in de thuissituatie woont en zorg nodig heeft. Demografische en maatschappelijke trends zoals vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken en het langer zelfstandig thuis wonen zijn hier debet aan. Hierdoor neemt het belang van een goed functionerende zorginfrastructuur in de wijkverpleging toe. Niet alleen in het voorzien van concrete individuele zorg, maar ook in de preventie wordt een beroep gedaan op aanbieders van wijkverpleging. Zij willen hier een rol vervullen om zo ook de druk op huisartsenposten, Spoedeisende Hulp en ambulancezorg te laten afnemen. Tegelijkertijd is de bekostiging van wijkverpleging en de veelheid van met name kleine aanbieders dermate uitdagend dat systeemrollen niet spontaan fatsoenlijk kunnen worden gegarandeerd voor alle cliënten in een specifieke regio.

Ontstaan van de Coöperatie Thuis en Veilig

De coöperatie Thuis&Veilig (CTV) is een initiatief van 5  aanbieders van wijkverpleging: Espria, Florence, Fundis, Sensire en Zuidzorg. De Coöperatie is in 2017 opgericht. De ambitie was aanvankelijk om voor alle Nederlandse burgers in de avonden, nachten en weekenden kwalitatief verantwoorde en acute zorg bereikbaar en beschikbaar te laten zijn. Dit wilde de coöperatie bewerkstelligen door in Nederland een keten van aanbieders te vormen, die met elkaar een landelijke dekking vormen voor de ongeplande zorg gedurende de zogenoemde ANW-uren. Na twee jaar is deze ambitie geëvalueerd en is besloten om het thema te verruimen: zo is besloten een netwerkorganisatie te vormen. De coöperatie concentreert zich nu op alle systeemfuncties in de wijkverpleging.

Systeemfuncties

Wij definiëren de systeemfunctie in de thuiszorg als volgt:
“Systeemfuncties zijn gericht op het inrichten en onderhouden van een zorgnetwerk. Dat bevat beschikbaarheid, infrastructuur en organisatie om de directe zorglevering heen. Hiermee is een systeemfunctie vooral een regionale organisatievorm en geen een individuele zorgfunctie, die door een zorgaanbieder wordt geleverd. Het gaat om zorgdiensten die niet alle zorgaanbieders op zich willen en kunnen nemen.”

In de thuiszorg is sprake van een drietal systeemfuncties die door veelal grote regionale aanbieders worden uitgevoerd. Dit zijn:

  1. Het inrichten en onderhouden van een netwerk en infrastructuur dat voorziet in de organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg (ANW) in de verpleging en verzorging.
  2. De beschikbaarheid en organisatie garanderen van gespecialiseerde verpleegkundige zorg;
  3. Organisatie en beschikbaarheid van netwerken en sociale infrastructuur ten behoeve van samenwerking en coördinatie binnen de wijkverpleging en over de domeinen van zorg en welzijn heen.

Kennistafels

Juni 2022: De Coöperatie heeft in 2022 een tweetal kennistafels gestart voor haar leden. Het doel hiervan is dat de leden een relevant netwerk opbouwen en met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. De onderwerpen waar de kennistafels voor zijn opgericht zijn:

  • Acute zorgketen
  • Ongeplande ANW zorg

Daarnaast heeft de Coöperatie besloten dat er meer aandacht moet komen voor de activiteiten van de technisch verpleegkundigen, die de schakel vormen naar ziekenhuizen en ziekenhuisverplaatste zorg mede mogelijk maken. Deze functie is een belangrijke systeemfunctie en onderdeel van de zorginfrastructuur in de regio.

Onze ambitie is om in de wijkverpleging een goed functionerende zorginfrastructuur in stand te houden.